Афон Ҿыц ибгаз ахыбра еиҭашьақәыргылахоит

© Фото : Министерство культуры и охраны историко-культурного наследияЗдание табачного склада в Афоне
Здание табачного склада в Афоне - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Ԥхынгәы 19 рзы Афон Ҿыц аҭаҭынҵәахырҭа ахыбра зхатәыз иқәигеит.

АҞӘА, ԥхынгәы 20 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Афон Ҿыц аҭаҭынҵәахырҭа ахыбра уаанӡа ишыҟаз еиԥш еиҭашьақәыргылахоит иҳәеит Sputnik аинтервиу азҭаз ахыбра ахатәтәҩы.

"Аусурақәа рымҩаԥгараан аҩада-мраҭашәаратәи аҭӡы бгеит. Убри инадҳәаланы уажәы аусурақәа аанкылоуп. Ҳара уахь инаҳаԥхьеит Акультуреи аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчареи рминистрра ахаҭарнакцәа. Зегьы ашәҟәы ианҵаны ишьҭыхуп", — иҳәеит иара.

Убри ашьҭахь иара аҭӡқәа иаанхаз рырӷәӷәаразы архитекторцәа, аргылаҩцәа дрыдҵаалеит аха зегьы мап ркит.

Здание табачного склада в Афоне - Sputnik Аҧсны
Кобахьиа: Афон Ҿыц идырбгаз ахыбра ауаа рзы ашәарҭара аман

"Зехьынџьара мап ауп иҳарҳәаз. Аминистр лхаҭыԥуаҩ Баҭал Кобахьиа иахь инаргеит алкаақәа. Урҭ аматериалқәа иара убасгьы Апрокуратура хадахь инагоуп. Агәаҭарақәа мҩаԥган", — иҳәоит ахатәтәҩы.

Еилабгаз аҭӡы аиҭашьақәыргылара ахьалымшои иаанхаз ауаа рзы иахьшәарҭахази инарыдҳәаланы ахыбра зынӡа иқәганы ҿыц еиҭашьақәыргылазарц аӡбра рыдыркылеит.

"Сара исҭахханы аҭӡы смырбгеит, избанзар аобиект аиҭашьақәыргылара асмета аҽаԥсахит. Хә-миллионк аԥара ацлоит. Уаанӡатәи азеиԥш смета иартәон 70 миллион мааҭ. Уажәшьҭатәи асмета иартәоит 75 миллион мааҭ", — иҳәоит иара.

Ахыбра ҿыц уаанӡа иҟаз аԥшра аанахәоит.

Уаанӡа Акультуреи аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчареи рминистр лхаҭыԥуаҩ Баҭал Кобахьиа иҳәахьан ахыбра шыҟаз ала ааигәа-сигәа ииасуаз ауаа рзы ашәарҭара шацыз.

Ажәабжьқәа зегьы
0