Ҟәбан амҩатә машәыр ӷәӷәа ҟалеит

© Фото : Кубанские новостиМассовое ДТП произошло на Кубани
Массовое ДТП произошло на Кубани - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Амҩаду Краснодар – Кропоткин 122 акилометр аҿы амҩатә машәыр ду ҟалеит.

АҞӘА, нанҳәа 7 — Sputnik. Автомҩа Краснодар – Кропоткин 122 акилометр аҿы амҩатә машәыр ду ҟалеит. Иҭахеит ҩыџьа ауаа, ԥшьҩык ахәышәтәырҭахь инагоуп ҳәа аанацҳауеит " Кубанские новости".

Массовое ДТП остановило движение на трассе Джубга-Сочи - Sputnik Аҧсны
Џьубга-Шәача амҩаду аҿы амҩатә машәыр ӷәӷәа ҟалеит

Автомашьына Nissan аԥсҟы зкыз автомашьына Hyundai дасит. Убри ашьҭахь Hyundai ахырхарҭа иахҟьеит, аԥхьаҟа иааиуаз автомашьына Volvo иасит. Volvo аԥсҟы зкыз иакәзар, аидыслара ашьҭахь автомашьына Scania дасуеит.

Аҵыхәтәантәи ааҳәуеит. Volvo аидарамҩангага машьына МАN иасуеит.

Уигьы азмырхакәа Volvo ВАЗ-и аполициаа рмашьына Lada ирысуеит.

ВАЗ аԥсҟы зкызи апассаџьыри ҭахоит.

Азинхьчаратә органқәа аусҭҵаара нападыркит.

Ажәабжьқәа зегьы
0