Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ҷкотуа: Ҳаири Қәҭарба ишәҟәқәа рҟны ахҵәара зхызгаз ҳажәлар аамсҭашәала иаарԥшуп

© Sputnik / Томас ТхайцукОктай Чкотуа
Октай Чкотуа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ауаажәларратә усзуҩ, аиҭагаҩ Оқтаи Ҷкотуа арадио Sputnik аефир аҟны иазгәеиҭеит азеижәтәи ашәышықәсазы ахҵәара зхызгаз ҳажәлар рганахьала раԥхьатәи аҩымҭақәа равторс дшыҟоу Ҳаири Қәҭарба.
"Ҳазлацәажәаша ҳамоуп": Чкотуа Ҳаири Қәҭарба ишәҟәқәа ирызкны

"Ҳаԥсадгьыл аҟны аԥсуа литература кыр ԥхьаҟа ицахьеит, иҟоуп ашәҟәыҩҩ дуқәа раԥҵамҭакәа. Ҭырқәтәыла акәзар, аԥсышәала изыҩуа аӡәгьы дыҟам. Ҳаири Қәҭарба аԥсуа литература аганахьала ҳажәлар иргәылҵыз шарԥыеҵәа даҩызоуп. Еиҭеигахьеит Баграт Шьынқәба ироман "Ацынҵәарах", Иура Аргәын ишәҟәы, аҭоурых иазку Гьаргь Амҷба ишәҟәы. Ҳаири иџьабаа рацәоуп ҳлитература, ҳкультура аганахьала. Уи хазы цәажәарак азыукроуп. Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы ииҩыз ироманқәа ирылацәажәатәуп. Ахәашаҽны иҟало аӡыргараҿы ҳинтеллигенциа ахаҭарнакцәа урҭ ирзааҭгылоит. Амҳаџьырра иаҳзаанагаз арыцҳара адиаспора рганахьала ишахәаԥшуа аазырԥшуа ҳәа аҩымҭа ыҟамызт. Ари раԥхьатәи шьаҿоуп. Ҳаири ҳажәлар рыԥсадгьыл аҟынтәи ианхдырҵәа аамҭа инаркны изықәшәаз арыцҳарақәа ааирԥшит, амала дҵәыуо акәымкәа, аамсҭашәала", —  иҳәеит Ҷкотуа.

Ажәабжьқәа зегьы
0