Иҟаҵатәузеи ихымԥадатәиу амедицинатә ԥгаԥса Аԥсны аиуразы

Анапаҵаҩра
Агәабзиарахьчара аминистрра лаҵарамзазы ихацнаркит Аԥсны атәылауаа амедицинатә ԥгаԥса рыҭара.

Агәабзиарахьчара аминистрра лаҵарамзазы ихацнаркит Аԥсны атәылауаа амедицинатә ԥгаԥса рыҭара. Аполис рыҭахоит 190 000-ҩык рҟынӡа Аԥсны ауааԥсыра, 14 шықәса рҟынӡа зхымҵуа ахәыҷқәа аламҵакәа. Иахьазы аԥгаԥса рыҭоуп 17 нызқь-ҩык ауааԥсыра, 30 нызқь шәҟәы еиқәыршәоуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0