Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Гәынба ашәарыцара иазкны: агәыцқьара ацзароуп

© Sputnik / Томас ТхайцукАдгур Гунба
Адгур Гунба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Аекологиеи аԥсабарахьчареи рзы аҳәынҭқарратә еилакы ашәарыцаҩцәа нанҳәа 11 инаркны март мзанӡа ашәарыцара азин рызҭо ақәҵара ҭнажьит. Ашәарыцара иацу аԥҟарақәеи, ауаҩы абнаҿы ихымҩаԥгашьеи атәы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны еиҭеиҳәеит, ашәарыцаҩ, ажурналист, адырраҭара "Ажәеиԥшьаа" автор Адгәыр Гәынба.
Хра злоу ахҭысқәа: Гәынба ашәарыцара иазкны

"Ашәарыцара иахьакәзаалак пату ақәзароуп. Ашәарыцаҩ илазароуп агәыцқьара, аҳарамреи аԥсыцәгьареи иламзароуп. Ауаҩы дзеиԥшроу ахьубо абнаҿоуп, ҩымш –хымш рыла еилукаауеит иара дзаку. Ашәарыцаҩ данынҭыҵуа зегь раԥхьа ииҳәо "ҳаибга ҳаизҩыда аҩнаҭахьы ҳхынҳәуа" ҳәа ауп. Аԥсабара шаҟа гәыцқьарыла уазнеиуа аҟара, иаргьы узыхынҳәуеит, шаҟа пату ақәуҵо аҟара, уара иузеиӷьхоит, ашәарыцараҿгьы убас", — ҳәа азгәеиҭеит Гәынба арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Ажәабжьқәа зегьы
0