Аҵара лашароуп, аҵарадырра лашьцароуп!: Ешыратәи ашкол аҟны аҵарадырра амш азгәарҭеит

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Адырра амш иазкыз агәырӷьаратә ныҳәа мҩаҧысит цәыббра 1 азы Аԥсны ашколқәа зегь рҿы.

Аԥсны ашколқәа ашҭақәа рҿы инеибеиҧшны аҳра ауан аныҳәатә лахҿыхра. Аҵаҩцәа ргәы хыҭхыҭуа ирзыҧшын иҿыцу аҵарашықәс актәи аминуҭқәа. Аҵарадырра амш Владислав Арӡынба ихьӡ зху Ешыратәи абжьаратә школ аҟны ҳаракыла иазгәарҭеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0