Раԥхьаӡа Шьамтәыла: Рауль Ҳаџьымба Арабтə Республикаҟны иҟазаара акадрқәа

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Шьамтәыла Аԥсны Аҳәынҭқарра ахьыԥшымра шазханаҵаз рыланаҳәеит 2018 шықәса, лаҵара 29 рзы.

Цəыббрамза 4 рзы Аҧсны Аҳəынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба официалтə ныҟәарала Шьамтəылатəи Арабтə Республика даҭааит.

Аҧсны Аҳəынҭқарра Ахада напхгара ззиуа аделегациа аилазаараҿы иҟоуп: Аҧыза-министр Геннади Гагəылиа, Ахада Иусбарҭа анапхгаҩы Беслан Барцыц, Ашəарҭадара Ахеилак амаӡаныҟəгаҩ Муҳаммед Кьылба, Адəныҟатəи аусқəа рминистр Даур Ақаҩба, Атəылахьчара аминистр Мираб Қьышьмариа, Аекономика аминистр Адгəыр Арӡынба.

Ажәабжьқәа зегьы
0