Алитература, амузыка, амилаҭтә наплакы: "Амшын аԥшаҳәаҿтәи анеиааира" аатит Аҟәа

Анапаҵаҩра
Иван Папасқьыр ихьӡ зху Амилаҭтә библиотека еиҿнакааит "Амшын аԥшаҳәаҿтәи анеиааира" захьӡу Жәларбжьаратәи аҿартә арт-фестиваль.

Арт-фестиваль "Амшын аԥшаҳәаҿтәи анаиааира" аԥхьаҩцәа ацнаҵап ҳәа ҳгәыӷуеит, иҳәеит Аԥснытәи амилаҭтә библиотека аиҳабы Борис Ҷолариа. Апроект иалагӡаны, Аҟәа аԥшаҳәаҿы еиҿкаахеит, алитература, амузеи, асахьаҭыхра, амода, амилаҭтә наплакы, акәашара, амузыка, аспорт, уҳәа рыла аицлабрақәа.

Ажәабжьқәа зегьы
0