"Иаку абилеҭ" рхы иадырхәеит ҩ-нызқьҩык рҟынӡа аԥсшьаҩцәа

© Sputnik / Сергей Кузнецов / Амедиаҵәахырҭахь аиасраПроездные документы для осуществления смешанных пассажирских перевозок
Проездные документы для осуществления смешанных пассажирских перевозок - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Урыстәылантәи Аԥсныҟа "иаку абилеҭ" ала аныҟәара хыркәшахеит цәыббра 30 рзы.

АҞӘА, жьҭаара 2 – Sputnik. "Иаку абилеҭ" рхы иадырхәеит ҩ-нызқьҩык рҟынӡа Аԥсныҟа иаауа апассаџьырцәа. Цәыббра анҵәамҭанӡа ҩ-нызқь билеҭ ахархәара роуит ҳәа аанацҳауеит "Кубань 24", Иаку атранспорттә дирекциа адыррақәа ҵаҵӷәыс иганы.

"Иаку абилеҭ" шыманшәалоу азы ахы аанарԥшит.

Единый билет - Sputnik Аҧсны
Аԥсныҟеи Ҟрымҟеи ааразы "иаку абилеҭ" зхы иазырхәо рхыԥхьаӡара иазҳаит

2018 шықәса рзы "иаку абилеҭ" рхы иадырхәеит, 2017 шықәса иаҿырԥшны иугозар, 20% рыла еиҳаны ауааԥсыра.

Амаҵзура ҿыц алагалан Аԥсныҟа иаауеи Аԥснынтәи ицои апассаџьырцәа еиҳа рырманшәаларазы. Иара мҩаԥысуан рашәара 1 инаркны цәыббра 30 рҟынӡа.

"Иаку абилеҭ" иаанаго —  билеҭк ала адәыӷба, аҳаирплан, ма автобус рыла аныҟәара анулшо ауп. Асеиԥш иҟоу амаҵзурақәа рхы иадырхәоит адунеи зегьы аҟны. Апассаџьыр имоуп алшара еиҳа ихазы еиӷьны иибо амаҵзура алхра.

Ажәабжьқәа зегьы
0