Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Џьопуа Аԥсныҟа иаагоу ацхыраара лас амашьынақәа рзы: ҳусура арццакуеит

© Sputnik / Зафас Гамгия Аслан Джопуа
Аслан Джопуа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсныҟа иаагоу ацхыраара лас амашьынақәа еиқәыршәоуп зда-ԥсыхәа ыҟам агәы чымазаразы ихәарҭоу амаругақәа рыла. Арҭ амашьынақәа ирыбзоураны иалыршахоит ачымазаҩ ирласны ацхыраара иҭара ҳәа азгәеиҭеит ацхыраара ласы аҳақьым хада Аслан Џьопуа.
Џьопуа Аԥсныҟа иаагоу ацхыраара лас амашьынақәа рзы: ҳусура арццакуеит

"Ҿыц амаругақәа рыла еиқәыршәоу ацхыраара лас амашьынақәа ааба ҳусура арццакуеит. Уи ауп ҳусураҿы ихадараны иҟоу. Ачымазаҩ шаҟа иццакны уицхрааз, ианаамҭоу ацхыраара аниоу иԥсҭазаара еиқәнархоит. Аԥхьатәи аминуҭқәа акырӡа аҵанакуеит. Убри азы иахь иҳауз атехника даара иӷәӷәоуп, ачымазаҩи аҳақьыми ирыбжьоу аамҭа аркьаҿуеит", — ҳәа азгәеиҭеит Џьопуа.

Ажәабжьқәа зегьы
0