Апринц Гаррии Меган Маркли ахшара изыԥшуп

© AFP 2023 / IAN VOGLER / POOLПринц Гарри и Меган Марпл
Принц Гарри и Меган Марпл - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Британиатәи апринци иԥшәмаԥҳәыси рзы ахәыҷы раԥхьатәиуп.

АҞӘА, жьҭаара 15— Sputnik. Апринц Гаррии Меган Маркли ахшара иизыԥшуп ааԥынразы ҳәа аанацҳауеит RT.

"Дара рыклартә ҳаракыра Сассектәи агерцоги агерцогиниеи алаҳәара ҟарҵоит 2019 шықәса ааԥынразы ахшара ишизыԥшу", — ҳәа адырра ҟанаҵеит Кенсингтонстәи ахан Twitter аҿы.

Гаррии Мегани аҭаацәара иалалеит лаҵарамза 19 2018 шықәса рзы. Агерцоги агерцогиниеи рчара ацеремониа мҩаԥган Виндзортәи абааш аҿы. Ачара ашьҭахь ҿыц еибагаз Сассектәи агерцоги агерцогиниеи ҳәа ахьӡшьара роуит.

Ажәабжьқәа зегьы
0