Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Софа Агәмааԥҳа актриса Минадора Зыхәԥҳа илызкны: лыхәмаршьа ухы ҭыҵшьа амам

© Sputnik / Томас ТхайцукПресс-конференция молодежного театра
Пресс-конференция молодежного театра - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Жьҭаара 15 рзы лыԥсы ҭазҭгьы Аԥсны Жәлар рартистка Манадора Зыхәԥҳа 109 шықәса лхыҵуазаарын. Лара лыбзоуралоуп асценаҿы раԥхьатәи сшьаҿақәа шыҟасҵаз ҳәа азгәалҭеит Аԥсны Жәлар рартистка, аҳәынҭқарратә аҿартә театр асахьаркыратә напхгаҩы Софа Агәмааԥҳа актриса дылгәалалыршәо.
Агәмаа Минадора Зыхәԥҳа илызкны: лыхәмаршьа ухы-угәы ҭыҵшьа амам

"Иџьаушьаша лара аҽазыҟаҵарақәа рҿы ақәыргыламҭа аҿы ишахәҭоу еиԥшҵәҟьа дыхәмаруан. Лара лусушьа, лаҳаракыра, лыхәмаршьа уахәаԥшны даҽакала иагьыузыҟаҵом. Иаарласны агастрольқәа ҳәа Баҭымҟа ҳцараны ҳаҟан, ақәыргыламҭа "Медеиа" ҳҽазыҟахҵон, лара лроль усгьы илдыруан, аха сара сзы лхы дамеигӡаӡакәа аус сыцылуан, дсыцхраауан. Лара илыбзоуроуп раԥхьатәи сшьаҿақәа асценахь иахьеизызгаз", — ҳәа дылгәалалыршәоит Агәмааԥҳа.

Ажәабжьқәа зегьы
0