Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Џьынџьиа: Урыстәыла аҳәаа иахыгахо аалыҵқәа ирыцзароуп ирыхәҭоу асертификатқәа

© Sputnik / Томас ТхайцукАркадий Джинджия
Аркадий Джинджия - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Аҵиаақәа ркарантин азы аҳәынҭинспекциа аиҳабы Аркади Џьынџьиа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны далацәажәеит ауҭраҭыхи ашәыри Аԥснынтә Урыстәылаҟа аҳәаа ахыгаразы иҟоу аԥҟарақәа ртәы.

Атәылауаҩи аиҳабыреи: Џьынџьиа ацитрустә аалыҵқәа аҳәаа ахыгара иазкны
"Ариабжьарак аиҿцәажәарақәа ҳарҿуп Россельхознадзори ҳареи. Уажәазы ҳазааины ҳаҟоуп абарҭ амашьына дуқәа ирго аалыҵ ԥынгылада аҳәаа ахыгаразы азин рымазарцаз. Напыла иуго акәзар, хә-кьылак еиҳазар аидара иацзар ауп асертификат, ус еиԥш иҟоу аидара иаҳа ахылаԥшра аҭатәуп, избанзар иҟоуп ашәарҭара урҭ аалыҵқәа ирыланы амармалташьтә пты аҳәаа ахыгаразы", — ҳәа азгәеиҭеит Џьынџьиа.

Ажәабжьқәа зегьы
0