Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Қапԥҳа: ауаҩы абызшәа изымдыркәа "шәык дзыҩнамлар", усҟан аҵара далагоит

© Sputnik / Томас ТхайцукАрифа Капба
Арифа Капба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҟәатәи афбатәи абжьаратә аурыс школ аушьҭымҭа, ажурналист Арифа Қапԥҳа адырраҭара "Коӷониаԥҳа лымҩаду" аҟны иаԥсыуам ашколқәа рҿы аԥсшәа аҵараҟны аҭагылазаашьа аиӷьтәразы мҩақәас илбо азы лгәаанагара лҳәеит.
"Коӷониаԥҳа лымҩаду" Капԥҳа аԥсуа бызшәа аҵара атәы

"Абызшәақәа зҵо агәыԥқәа рҟны ԥҟарала фҩык ыҟоуп. Еилкаауп ашколқәа рҟны аклассқәа ус реихшара шымариам. Аха еиуеиԥшым атәым бызшәақәа рҵараҟны ас еиԥш аҭагылазаашьа алҵшәа амоуп, иара убас аудио  аурокқәа ыҟазароуп. Сеигәырӷьеит аклассқәа иаҳа абызшәа здыруа, иззымдыруа ҳәа реихшара ыҟоуп ҳәа исаҳаз, иаҳа аметодологиа ахьеиӷьхо, аха ари аус иаҳагьы азнеира аҭахуп. Ажәақәа рацәаны ҿырҳәала рҵара акыр аҵанакуеит, аха зегь раԥхьа иргыланы амотивациа ыҟазароуп. Ауаҩы идыруазароуп изиҭаху абызшәа аҵара. Убри апроблема ыҟамызҭгьы егьырҭ аудаҩрақәа иаразнак иаԥыххон, "абызшәа сзымдыркәа ашә сзыҩналом" ҳәа аҭагылазаашьа аныҟалалак, усҟан ауп аҵара ианалаго", — ҳәа азгәалҭеит Қапԥҳа.

Инеиҵыху аицәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Ажәабжьқәа зегьы
0