Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Арсҭаа: ҳамҩақәа рҿы аԥсҟы зку ауааԥсыра аҳаҭыреиқәҵара рыцәмаҷхеит

© Sputnik Гарри Аристава
Гарри Аристава - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Избан асветофорқәа ахьгылоу аҭыԥқәа рҿы амҩатә машәырқәа рхыԥхьаӡара изацлаз, абри иазкны арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны игәаанагара иҳәеит адырраҭара "Авторивиера" амҩаԥгаҩ Гарри Арсҭаа.
"Хра злоу ахҭысқәа": Арсҭаа асветофорқәа русушьа иазкны

"Аҳҭнықалақь аҿы асветофорқәа лассы-лассы аус ахьырымуа адагьы, дара русушьагьы иашам. Ари апроблема хшыҩзышьҭра аҭаны иазнеитәуп. Амашьынақәа рхыԥхьаӡара есааира иацлоит, убри аҟнытә урҭ ҳәаақәызҵо амҩатә дыргақәа рықәныҟәара — ихымԥадатәиу усуп. Ирацәоуп асветофор аус анамуа иҟалало амҩатә машәырқәа, аха амашьынарныҟәцаҩцәа амҩатә ԥҟаррақәа ирықәныҟәозар,  урҭ ҟамлар алшоит. Аԥсҟы зку ауаа дара-дара ҳаҭыр еиқәырҵароуп, аха иахьа уи ҳацәмаҷхеит", — ҳәа азгәеиҭеит Арсҭаа. 

Ажәабжьқәа зегьы
0