Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Анқәабԥҳа: исҭахуп аԥсуа журналистика аҭҵаара знапы алазкуа аҿар аҵагыларц

© Sputnik / Томас ТхайцукАльбина Анкваб
Альбина Анкваб - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Аԥсны ажурналистцәа реидгыла ҿыц иалалаз, ажурнала "Алашара" аҭакзыԥхықәу амаӡаныҟәгаҩ Альбина Анқәабԥҳа Sputnik акорреспондент даниацәажәоз илҳәеит аԥсуа журналистика аҟны аҭҵаара знапы алазкыша, аналитика ҟазҵо аҿарацәа цәырҵыр шылҭаху.
Анқәабԥҳа: исҭахуп аԥсуа журналистика аҭҵаара знапы алазкуа аҿар аҵагыларц

"Ажурналист изанааҭ  агьама скит ҳәа сыԥхьаӡоит ауниверситет аҟны иҭыҵуа агазеҭ аҟны аусура саналага. Иахьеи-уахеи аус зуа ажурналистцәа реиԥш ирацәаны акьыԥхьымҭақәа сымамзаргьы, ззанааҭ бзиа избо пату сызрықәуп. Ажурналистцәа зегьы ирыдысныҳәаларц сҭахуп Аԥсны ажурналистцәа реидгыла 50 шықәса ахыҵра. Исҭахуп ажурналистцәа рыбжьара ицәырҵырц аҭҵаара знапы алазкыша аҿарацәа. Иахьа Аԥсны  ажурналистцәа анаҳҳәо еиҳараӡак аинформациа ҟазҵо роуп иаҳбо. Избар сҭахын журналистк иаҳасабала џьара акы иацклаԥшны, иҭҵааны ицәырзгаша. Саргьы уи аганахьала схы ԥысшәалоит иахьынӡасылшо", — лҳәеит Анқәабԥҳа.

2018 шықәсазы Аԥсны ажурналистцәа реидгыла иалалеит 19-ҩык ари азанааҭ знапы алаку. Аҵыхәтәантәи ҩышықәса ирылагӡаны аидгыла иалалаз рхыԥхьаӡара 36-ҩык ыҟоуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0