Омбудсмен ахәшьара алҭеит Тамшь аҭыԥ змаз абџьар ахархәара

CC0 / / Пистолет
Пистолет - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Очамчыратәи РОВД аусзуҩцәа абџьар рхы иадырхәеит амашьына аԥсҟы зкыз даангыларц анидырҵа ашьҭахь дахьаанымгылаз азы ԥхынҷкәын 11, 2018 шықәса рзы.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 27 – Sputnik. Амҩа иқәыз автомашьына аанкыларазы азинхьчаратә усбарҭақәа русзуҩцәа абџьар ахархәара азин рымамызт ҳәа лҳәеит Аԥсны ауаҩԥсы изинқәа рыхьчара знапы иану Асида Шьаҟрылԥҳа.

Шьаҟрылԥҳа лгәаанагарала, амашьына аԥсҟы зкызи апассаџьырцәеи рыԥсҭазаара ашәарҭара аҭаргылара ҟаломызт абџьар ахархәарала.

Пистолет - Sputnik Аҧсны
Амилициа аусзуҩцәа автомашьына анааныркылоз абџьар рхы иадырхәеит

"Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәан "Амилициа рзы" ахәҭаҷ 13 аҟны инарҭбааны иарбоуп азинхьчаратә органқәа абџьар рхы иадырхәар аныҟало. Уи ахәҭаҷ инақәыршәаны аҭыԥ змаз аҭагылазаашьаҟны урҭ азин рымамызт ахысразы", — ҳәа аҳәоит Аԥсны ауаҩԥсы изинқәа рыхьчара знапы иану Асида Шьаҟрылԥҳа лҳәамҭаҿы.

Лара ааԥхьара ҟалҵеит Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр Гарри Аршба иахь ахҭыс азхьаԥшра аиҭарц.

Ԥхынҷкәын 11, 2018 шықәса рзы Очамчыратәи РОВД аусзуҩцәа аоператив-ԥшааратә уснагӡатәқәа анынарыгӡоз аамҭазы абџьар рхы иадырхәеит амашьына ВАЗ-2114 аԥсҟы зкыз даангыларц анидырҵа ашьҭахь дахьаанымгылаз азы. Ахысра иахҟьаны амашьына апассаџьыр ахәра иоуит.

Ажәабжьқәа зегьы
0