Керчь ибылуа атанкерқәа рҟынтәи хабарда ибжьаӡу амшынуаа рыԥшаара хыркәшоуп

© Фото : МЧС РФКерчь ибылуа атанкерқәа
Керчь ибылуа атанкерқәа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Уаанӡатәи адыррақәа рыла амца зкны ибылуаз атанкерқәа Керчтәи аӡыбжьахалаҿ аӷбақәа рныҟәара ирԥырхагам.

АҞӘА, ажьырныҳәа 25 – Sputnik. Амца зкны ибылуа атанкерқәа рҟынтәи хабарда ибжьаӡу амшынуаа рыԥшаара хыркәшоуп ҳәа аанацҳауеит РИА Новости.

Тушение пожара на танкерах в Керченском проливе - Sputnik Аҧсны
Абылра иаҿу атанкерқәа Керчтәи аӡыбжьахалаҿ аӷбақәа рныҟәара иаԥырхагам

"Аԥшааратә операциа мҩаԥысуеит аха абри аҵакыраԥшьыркцала имҩасуа аӷбақәеи аиқәырхаратә шхәақәеи рыла. Аԥшаара иадыԥхьалаз аӷбақәа аушьҭуп", - ҳәа аҳәоит амаҵзураҿы.

Аӷбақәа абылра иаҿуижьҭеи уажәшьҭа ԥшьымшуп. Аӷбақәа ркьынаара шыҟац иҟоуп, рҽырымԥсахыц.

"Амца маҷк еиқәтәеит, аха макьана имыцәацт", - ҳәа рҳәоит адырраҭарақәа рҿы.

Уажәы "Канди" ахь аиқәырхаҩцәа рынашьҭра азыԥхьагәаҭоуп ҳәа "Росморречфлот" апресс-маҵзураҿы.

Танзаниа абираҟ иаҵагыланы иӡсоз аӷбақәа "Канди", "Маэстро" амца ркит Керчтәи аӡыбжьахалаҿы. Аӷбақәа рҿы иҟан 32-ҩык амшынуаа: 12-ҩык еиқәырхоуп, 10-ҩык хабарда ибжьаӡит, аҽа жәаҩык ҭахеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0