Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Кәыҵниа: амца азыркуа иазхәыцлаӡом анаҩс рцәашьас иамоу

© Sputnik / Томас ТхайцукКвициния Тимур
Квициния Тимур - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ааԥынра анааигәахо имаҷым ахҭысқәа ҳауаажәлар афасара амца аркны хылаԥшрада ианаанрыжьуа ҳәа азгәеиҭеит арадио Sputnik аефир аҟны Аԥсны аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра Аҟәа ақалақьи араиони абылраҽацәыхьчара аҟәша аиҳабы Ҭемыр Кәыҵниа. 
"Атәылауаҩи аиҳабыреи": Кәыҵниа амцаркрақәа ирызкны

"Ааԥынра анаааигәахо досу рыҩнаҭақәа рыкәша-мыкәша арыцқьарақәа ирылагоит, агәам еизганы амца ацрарҵоит. Уи иахылаԥшуа шыҟоу еиԥш иҟоуп игәазымҭогьы. Амца ацраҵаны уадҵыр ҟалом, избанзар амҿхак аҽарҭбаауеит, даҽа ҭыԥқәак рахь ииаасуеит. Иҟалалоит ахьшьцәа аҳаскьын ҿа аарц азы амца анацрарҵало, аха иазхәыцӡом анаҩс амца аанкылашьас иамоу. Иҟоуп ус еиԥш ашьхарахь аҭыԥқәа амцарцәаратә машьынақәа ахьзымнеиуа. Уи уадаҩроуп, амца напыла арцәара ҳақәшәалоит. Хыхьынтәи амца лбааны ауаа рынхарҭақәа ианырзааигәахо ҟалахьеит. Ус еиԥш ҵыԥх Турбаза ахахьы амца ӷәӷәаны иацрарҵеит афасара ахьыҟаз, иҳалшеит амца аанкылара, уи акыр аҩнқәа ирзааигәахахьан. Амца ахаангьы ахылаԥшра аҭахуп. Жәабран мза анҵәамҭеи хәажәкыра мзеи иаҳа амцакрақәа анырацәоу аамҭоуп",  -ҳәа азгәеиҭеит Кәыҵниа.

Инеиҵыху аицәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Ажәабжьқәа зегьы
0