Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Лагәлаа: аханатә аахыс "Алашара" аҿар бла ҵарыла ирыхәаԥшуеит

© SputnikАнатолий Лагулаа
Анатолий Лагулаа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
2013 шықәса раахыс ажурнал "Алашара" аҿы икьыԥхьу иреиӷьхо аҩымҭақәа равторцәа премиала иалыркаауеит. Сынтәа аҿар рҟнытә иалкаахаз, насгьы ирацәаҩума иахьа урҭ рахьынтә икьыԥхьуа иазкны арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы дцәажәеит ажурнал "Алашара" аредактор хада Анатоли Лагәлаа.
Лагәлаа: аханатә аахыс "Алашара" аҿар бла ҵарыла ирыхәаԥшуеит

"Аҿар ажурнал "Алашара" аханатә аахысгьы бла ҵарыла ирыхәаԥшуан, иахьагьы ус иҟоуп. Шамахамзар, ажурнал номерк ҭымҵыц аҿар рҩымҭақәа зным. Араҟа ҳара ирлас-ырласны аԥхьажәақәа рыцҵаны иқәҳаргылоит урт ражәабжьқәа, ражәеинраалақәа, рыкритикатә статиақәа. Рацәак хара имгакәа еиҿкаахоит ажурнал ахы инаркны иҵыхәанӡа аҿар рҩымҭақәа иазкны, избанзар, ирацәаҩхо иалагеит аҿар рҟнытә алитературахь зхы зырхо. Уи зыбзоуроу ҳәа сгәы иаанаго, ашәҟәыҩҩцәа лассы-лассы аҿар иахьырҭаауа ауп", - хәа азгәеиҭеит Лагәлаа.

Ажурнал "Алашара" ашықәсазтәи апремиала аҿар рыбжьара иалкаахеит: апоезиаҿы – Абзагә Аҟалӷьба, апрозаҟны – Хаҭуна Кәасиаԥҳа, акритика ахырхарҭала – Дифа Габниаԥҳа.

Абри атемала инарҭбаау ажәабжь шәаԥхьар шәылшоит абра>>

Ажәабжьқәа зегьы
0