Аладатәи арратә округ аминаршәыҩцәа Аԥсны аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргеит

© Фото : пресс-служба ЮВОУчения ЮВО в Абхазии
Учения ЮВО в Абхазии - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Урыстәыла Аладатәи арратә округ аминаршәыҩцәа Аԥсны рҽазыҟаҵарақәа ирылахәын хәышәҩык рҟынӡа аррамаҵзурауааи 200 рҟынӡа арратә техникеи.

АҞӘА, жәабран 12 – Sputnik. Урыстәыла Аладатәи арратә округ аррамаҵзурауаа Аԥсны раԥхьаӡа акәны ахысрақәа мҩаԥыргеит "еиҭаҵуа" аминаршәгақәа рхархәарала, аполигон Ҵабал аҿы. Абри атәы аанацҳауеит Урыстәыла Аладатәи арратә округ апресс-маҵзура.

Урыстәылатәи аруаа уахынлатәи аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргеит - Sputnik Аҧсны
Урыстәылатәи аруаа уахынлатәи аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргеит

70 рҟынӡа хықәкы, акәылӡ маҷ змоу аӷа итехника аимитациа азызуаз, шьаҽын. Ҷыдала азхьаԥшра рыҭан аҳаракырақәа, абнацәаҳәақәа инархыкны иҟаз ахықәкқәа. Ахықәкқәа рыԥшаауан ҳаамҭазтәи аԥшыхәратә комплексқәа рыцхыраарала, аимадаратә хархәага  "Стрелец"ала.

Автомашьына "КамАЗ" иақәыргылаз аминамиотқәа шьақәыргылоуп иахьатәи аамҭазы иҟоу аибашьрақәа рԥышәа ахархәарала. Дара иалдыршоит акыр еиҳау "аӷа" имчрақәа рҿагылара, ирбаанӡа, иаарласны рҭыԥ аԥсахра.

 Урыстәыла Аладатәи арратә округ аминаршәыҩцәа Аԥсны рҽазыҟаҵарақәа ирылахәын хәышәҩык рҟынӡа аррамаҵзурауаа – аиҳарак ҿыц аррахь инаԥхьоу рҟынтә, 200 рҟынӡа арратә техникеи.

Ажәабжьқәа зегьы
0