Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Аиба: ахәыҷқәа рааӡараҿы хаҵеи ԥҳәыси рыжәҩахыр еибыҭазароуп

© Foto / предоставлено Аиба МананойАиба Манана
Аиба  Манана - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҭаацәара иацу анасыԥ, ахшара зегьы еицырзеиԥшны аԥхарра рызнагара, аԥсҭазаара амҩа рықәҵара иаҵоу амаӡақәа ртәы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭалҳәеит 11-ҩык ахшара ирану, ҩыџьа амоҭацәа ирандуу Манана Аиба.
Аиба: ахәыҷқәа рааӡараҿы хаҵеи ԥҳәыси рыжәҩахыр еибыҭазароуп

"Ахаҵеи аԥҳәысеи ахәыҷқәа рааӡараҿы еидгылароуп, ус анакәымха аӡәгьы дузааӡаӡом, ан лхала усҟак алшара лымам дмыцәа-дымтәа ахәыҷы иааӡара. Анцәа ахәыҷы дануаҭәаишьа, инапы кны уицзароуп, аха авагыла данумам ицәгьоуп. Ахәыҷқәа еицаҳҭахын, дара зегьы мышкы еибамбар, аӡә иӡбахә егьи имаҳар залшом, иахьцалакгьы дара рхабар еибадыруеит. Ахәыҷы уара угәыбылра иманы дааӡазароуп. Аӡӷаб лакәзар, анра аҭаацәара закәу лылааӡатәуп, мамзар дахьнанаго дырнымаалар ҟалоит. Ан длылабжьароуп лыԥҳа, лабгьы убыс, ларгьы дахьнеиз данаалароуп. Абхәа пату шиқәҵатәу лдыруазароуп, анхәагьы - лан дылҩызоуп, аҭаца длааӡароуп, длывагылазароуп", - ҳәа згәалҭеит Аиба.

Инеиҵыху аицәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио SputnikАԥсны аефир аҿы.

Ажәабжьқәа зегьы
0