Sputnik Аԥсны аусзуҩцәа Хәажәкыра шымҩаԥыргаз

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ачгара ду аҵалара раԥхьатәи амш азы аԥсуаа жәытә-натә аахыс имҩаԥыргоит Хәажәкыра захьӡу аныҳәа. Дасу рыҩнаҭақәа рҿы иҟарҵоит ахәажәқәа, иныҳәа-ныԥхьоит, ааԥынра ааира иақәгәырӷьоит. Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы Хәажәкыра азгәарҭо иалагеит аусурҭа ҭыԥқәа рҟынгьы.

Хәажәкыра иазку инарҭбаау ажәабжь шәаԥхьар шәылшоит абра>>

Ажәабжьқәа зегьы
0