Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ҳагба: аҟазара шаҟа уархәыцо аҟара аҵакы амоуп

© Sputnik / Томас ТхайцукКясоу Хагба
Кясоу Хагба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Иахьа атеатр жәларбжьаратәи амш ауп. Аҟазара амаӡақәа аартра еиҳангьы азҵаарақәа цәырнагоит ҳәа азгәеиҭеит арадио Sputnik аҟны актиор Кьасоу Ҳагба.
"Ҳазлацәажәаша ҳамоуп": Ҳагба аҟазара иазкны

"Адунеи аҟны зегь реиҳа имаӡоу ҳазшаз Анцәа ду иоуп. Зегьы имҵахырхәоит, зегьы дырҭахуп, аха аӡәгьы димбаӡацт. Анцәа дырбар, ҵакы аиуӡом ихаҵара, иқәгәыӷра. Убас ауп аҟазарагьы. Зыԥсы ҭоу аҟазара шаҟа маӡа аҵаҵәаху, шаҟа ухшыҩ аҟны инанаго, аспектакль ашьҭахь убарҭ амаӡақәа шаҟа удырхәыцо аҟара, убасҟак аҟазара аҵакы аиуеит. Имаӡоу зегьы Анцәа идҳәалоуп, иаарту аҩсҭаа рҳәоит. Ус иагьыҟоуп, иаартны абри абас ауп ҳәа иҟауҵаз уи ҟазараӡам, аинтересгьы амаӡам. Хшыҩҵакыла ишьақәыргыланы иҟоу аспектакль уалашыҩкны уаныҟоу, уҭел уахәаԥшуа, иудтәылоу уиацәажәо, угыланы еинҟьатәуп ҳәа унапы еинуҟьо акәымкәа, аспектакль ианалаго инаркны, зыԥсы ҭоу ак еиԥш, аԥсабара амаӡақәа ирхылҵны иааурто амаӡа, даҽа шә-маӡак ахылҵуеит", - ҳәа азгәеиҭеит Ҳагба.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху аицәажәара шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Ажәабжьқәа зегьы
0