Венесуела аиҳабыра рфымцеиқәыршәара мызкы иҭагӡаны ишьақәдыргылоит

© Sputnik / Марко Бельо / Афотобанк ахь аиасраКаракас афымцалашара арцәара
Каракас афымцалашара арцәара - Sputnik Аҧсны
Венесуела ахада Николас Мадуро ирылеиҳәеит ртәыла афымцеиқәыршәареи аӡылеиқәыршәареи реиҭашьақәыргылара мызктәи аплан шышьақәирӷәӷәаз.

АҞӘА, мшаԥы 1 - Sputnik. Венесуела ишьақәдырӷәӷәеит фымцалашарала атәыла аиқәыршәаразы ауснагӡатәқәа мызктәи рыплан, абри атәы аанацҳауеит РИА Новости.

Венесуела амилаҭтә енергосистема аиҭашьақәыргылара иаҿуп - Sputnik Аҧсны
Венесуела амилаҭтә енергосистема аиҭашьақәыргылара иаҿуп

Николас Мадуро ижәлар рахь иҟаиҵаз инацҳамҭаҟны излеиҳәаз ала, уи аплан иазԥхьагәанаҭоит афымцатә ҳақәа ироуа ақәыӷәӷәара аҭышәныртәалара. Иара иазгәеиҭеит аӡылеиқәыршәарагьы инарҵауланы ишацклаԥшуа, уи ишақәнагоу аиура афымцалашара ишиашоу иахьахьыԥшу иазхәыцны.

Мадуро излеиҳәо ала, ари аплан аусура иаладыргахьеит.

Убри адагьы, Венесуела ахада иуаажәлар дрыҳәеит уеизгьы иаадырԥшуа агәҽанызаара еиҳагьы идырӷәӷәарц.

"Ҳшәарҭадара иҵегьы иҳарӷәӷәароуп, избанзар Венесуела ықәызхырц зҭаху агыгшәыгқәа рҟны аус ҳамоуп... Урҭ иаҳзыруа аахақәа зыҟарҵо ҳтәыла ашьара иқәырҟьарц азоуп, Венесуела еилаҳар, арыцҳара амҩа ианылар ауп ирҭаху", - иҳәеит иара.

Венесуела зегь реиҳа идуу агидрофымцастанциа "Эль-Гури" аҟны хәажәкыра 7 рзы иҟалаз авариа атәыла аҭоурых аҟны афымцалашара иаиухьоу аԥхасҭақәа иреиҳауп: 23 штат рҟынтәи 20 фымцалашарада иаанхеит. Хәажәкыра 25 рзы уи афымцастанциаҟны авариа еиҭаҟалеит, уи ашьҭахь 21 штат ҩаԥхьа фымцалашарада иаанхеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0
Раԥхьа аҿыцқәаРаԥхьа ажәытәқәа
loader
АЕФИР АҾЫ
Заголовок открываемого материала
Жәларбжьаратәи
InternationalEnglishАнглыз бызшәаMundoEspañolАиспан бызшәа
Европа
DeutschlandDeutschАнемец бызшәаFranceFrançaisАфранцыз бызшәаΕλλάδαΕλληνικάАбырзен бызшәаItaliaItalianoАиталиа бызшәаČeská republikaČeštinaАчех бызшәаPolskaPolskiАполиак бызшәаСрбиjаСрпскиАсерб бызшәаLatvijaLatviešuАлатыш бызшәаLietuvaLietuviųАлитва бызшәаMoldovaMoldoveneascăАмолдав бызшәаБеларусьБеларускiАбелорус бызшәа
Алада Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАерман бызшәаАҧсныАҧсышәалаАԥсуа бызшәаХуссар ИрыстонИронауАуаԥс бызшәаAzərbaycanАzərbaycancaАзербаиџьан бызшәа
Ааигәа Мрагылара
Sputnik عربيArabicАраб бызшәаTürkiyeTürkçeАҭырқә бызшәаSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Агәҭантәи Азиа
ҚазақстанҚазақ тіліАҟазах бызшәаКыргызстанКыргызчаАҟырӷыз бызшәаOʻzbekistonЎзбекчаАузбек бызшәаТоҷикистонТоҷикӣАҭаџьықь бызшәа
Мрагыларатәии Алада-Мрагыларатәи Азиа
Việt NamTiếng ViệtАвиетнам бызшәа日本日本語Аиапон бызшәа中国中文Акитаи бызшәа
Алада Америка
BrasilPortuguêsАпортугал бызшәа