Шри-Ланка аԥжәара ҿыцқәа ҟалеит

© AFP 2022 / JEWEL SAMADШри-Ланка аԥжәара ҿыцқәа ҟалеит
Шри-Ланка аԥжәара ҿыцқәа ҟалеит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥшьаша, мшаԥы 25 рзы Шри-Ланка ақалақь Коломбо ҩынҩажәаҟа километра инацәыхараны аԥжәара ҟалеит.

АҞӘА, мшаԥы 25 - Sputnik. Аԥшьаша, мшаԥы 25 рзы Шри-Ланка ақалақь Коломбо ҩынҩажәаҟа километра инацәыхараны, Пугода араион аҿы аԥжәара ҟалеит ҳәа аанацҳауеит РИА Новости ателеканал News 1st адыррақәа шьаҭас иҟаҵаны.

Иҭахази ахәрақәа заузи рыӡбахә макьана ирҳәом. Аполициа аусҭҵаара мҩаԥнагоит.

Шри-Ланка иҭахаз рхыԥхьаӡара иацлеит - Sputnik Аҧсны
Шри-Ланка иҭахаз рхыԥхьаӡара иацлеит

Мшаԥы 23 рзы Шри-Ланка иҭахаз рхыԥхьаӡара 359-ҩык рҟынӡа инаӡеит ҳәа аанацҳаит РИА Новости апортал Ada Derana адыррақәа ҵаҵӷәыс иганы.

Уаанӡатәи адыррақәа рыла иҭахеит ҳәа иԥхьаӡан 321-ҩык.

Амҽышаҽны, Амшаԥ амш азы Шри-Ланка инеиқәырццак-еиқәырццакны аԥжәарақәа ааба аҭыԥрыман. Аԥхьатәи аԥжәарақәа ҟалеит акатоликцәа руахәамақәа рҿы, егьырҭ ахԥа – асасааирҭақәа рҿы, егьырҭ аԥжәарақәа еиуеиԥшым аҭыԥқәа рҿы.

Аҭыԥантәи АИХ рдыррақәа рыла атерактқәа мҩаԥыргеит атеррорист-ҽшьыҩцәа.

Шри-Ланка амчрақәа аҽа 18-ҩык ауааԥсыра ааныркылеит, атәылаҿ иҟаз атеррактқәа ирыдҳәалоуп ҳәа иԥхьаӡаны. Уаанӡатәи адыррақәа рыла 40-ҩык ауаа ааныркылахьан.

 

Ажәабжьқәа зегьы
0