Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Џьопуа абгақәа рықәхразы: аус ԥсыҽны имҩаԥысуеит

© Sputnik Роман Џьопуа
Роман Џьопуа  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны аветеринартә ҳақьым хада Роман Џьопуа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы иҳәеит анхацәа ԥырхага ду рызҭо агыгшәыгқәа рнырҵәаразы аус ҳтәылаҿы ишымҩаԥысуа.
Џьопуа абгақәа рықәхразы: аус ԥсыҽны имҩаԥысуеит

"Абгақәа рышьразы ауааԥсыра аԥара рыҭара ҳбиуџьет иарбамызт, аха ҷыдала уи азы аҳәынҭқарраҟнытә иазоужьын. Уажәазы 300 нызқь мааҭ ахыԥхьаӡалоуп, арҭ аԥарақәа рҟнытә аиҳарак ауаа рус азы ирзаҳшәахьеит. Иазоужьу аԥарақәа анынҵәалак, еиҭа 400 нызқь мааҭ азгәаҭоуп ҳәа адырра ҳамоуп, аха абгақәа рышьра аамҭа аҿҳәара амоуп, лаҵарамза нҵәаанӡа. Аха макьана ари аус даара иԥсыҽны имҩаԥысуеит. Ҳара мчыла ауаа иҳаздырҟаҵаӡом, дара рхаҭақәа еилыркаароуп агыгшәыгқәа анхацәа ирнаҭо аԥхасҭа атәы.  Еиҳарак ашәарыцаҩцәа рахь схы рханы иазгәасҭарц сҭахын, ирымоу абџьар рхы иархәаны ацхыраара ҟарҵарцаз", - азгәеиҭеит Џьопуа.    

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Ажәабжьқәа зегьы
0