Аԥсназы иҿыцу асветофор цәырҵит Аҟәа

© Sputnik / Томас ТхайцукӠиӡариа имҩаду аҿы игылоу асветофор
Ӡиӡариа имҩаду аҿы игылоу асветофор - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Арубрика Оk, Sputnik аҟны Sputnik Аԥсны акорреспондентцәа аԥхьаҩцәа рызҵаарақәа рҭак ҟарҵалоит.

Аҟәа ақалақь аҿы инхо Жанна дҵаауеит: ааигәа Ӡиӡариа имҩаҿы, Надежда Курченко лыхьӡ зху апарк иацәыхарамкәа ҩеижь-ԥшшәы заҵәык змаз асветофор збеит. Сазҵаауеит уи иааиԥмырҟьакәа изылацәҟәысуа?

Бадраҟ Аҩӡба, Sputnik: Аԥсны аҳәынҭавтоинспекциаҿы ишҳарҳәаз ала ԥшшәызаҵәык змоу асветофор ареспубликатә мҩадуи Ӡиӡариа имҩеи реихысырҭаҿ ашьаҟауаа риасырҭа аҭыԥ унарбоит. Иара ҿыцны иқәыргылоуп.

"Ари аҭыԥ аҿы уаанӡа ашьаҟауаа риасырҭа аҭыԥ ыҟамызт, аха аҵыхәтәантәи аамҭазы атранспорттә хархәагақәа рацәахеит. Ааигәа ахәыҷ баҳчеи ахәыҷтәы спортшколи ыҟоуп. Ашәарҭадара аиҿкааразы иқәыргылоуп абри агәҽанҵаратә дырга", - азгәарҭеит Аԥсны аҳәынҭавтоинспекциаҿы.

Аԥсны аҳәынҭавтоинспекциаҿы ақалақь аҩнуҵҟа асеиԥш иҟоу асветофорқәа ықәыргылахо-иқәыргыламхо атәы изаламцәажәеит.

Арсҭаа: ҳамҩақәа рҿы аԥсҟы зку ауааԥсыра аҳаҭыреиқәҵара рыцәмаҷхеит>>

Ареспубликатә мҩаду аҿы амҩатә дыргақәа ықәзыргыло "Аԥсныавтомҩа" анапхгаҩы Борис Ачба иҳәеит асветофор шықәыргылоу ақалақь ахадара абаҩырҵәыреи аспорти рзы Аилак аҳәарала.

"Амҩаду аҿы атранспорт аилаҩеиласра рацәоуп. Ахәыҷқәа рымҩахыҵра шәарҭоуп. Амҩаҿ агәҽанҵаратә светофор ақәыргылара адагьы, амҩатә дыргақәа акаҭранаҿ ианаҳҵеит. Асветофор амашьына аԥсҟы зку адырра рнаҭоит абри аҭыԥ аҿы агәҽанызаара шаҭаху азы", - иҳәеит иара.

Ақалақь аҩнуҵҟа егьырҭ аҭыԥқәа рҿы асеиԥш иҟоу адырга ҿыц ақәыргылара макьаназ иазԥхьагәаҭам.

Ажәабжьқәа зегьы
0