Аахыҵ Уаԥстәыла Апарламенттә алхрақәа раан Аԥсынгьы алхырҭатә ҭыԥ аадыртуеит

CC0 / / Абжьыҭара
Абжьыҭара - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Аахыҵ Уаԥстәыла Апарламент ахь алхрақәа мҩаԥысраны иҟоуп рашәара 9 рзы.

АҞӘА, лаҵара 17– Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аԥсны иҟоу Аахыҵ Уаԥстәыла Ацҳаражәҳәарҭаҿы иаадыртраны иҟоуп абжьыҭарҭатә ҭыԥ ҳәа Sputnik акорреспондент изеиҭеиҳәеит Аԥсны иҟоу Аахыҵ Уаԥстәыла Ацҳаражәҳәаҩ Олег Боциев.

Алхырҭатә ҭыԥ аартызаауеит асааҭ 08:00 инаркны асааҭ 20:00 рҟынӡа.

"Аԥсны иаартхоит алхырҭатә ҭыԥк. Москвеи Владикавкази акака бжьыҭирҭатә ҭыԥ аартхоит. Аахыҵ Уаԥстәыла иаартхоит 77 алхырҭатә ҭыԥ", - иҳәеит Аԥсны иҟоу Аахыҵ Уаԥстәыла Ацҳаражәҳәаҩ Олег Боциев.

Аԥсны иҟоу Аахыҵ Уаԥстәыла Ацҳаражәҳәарҭа аҭыӡҭыԥ: Лакоба имҩ., аҩ.№23.

Аахыҵ Уаԥстәыла Апарламент ахь алхрақәа мҩаԥысраны иҟоуп рашәара 9 рзы.

34-ҩык апарламентарицәа алххоит апартиатә сиақәа рыла, егьырҭ мандатк змоу аокругқәа рҟынтәи.

 

Ажәабжьқәа зегьы
0