Адлеиба Екатеринбург иқәгылара иҽазыҟаҵашьазы: исфом, изжәуам

© Фото : предоставлено Игорем АдлейбаИгор Адлеиба
Игор Адлеиба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Апрофессионалтә бокс ахәылԥаз аҳәаақәа ирҭагӡаны Екатеринбург лаҵара 18 рзы дықәгылараны дыҟоуп аԥснытәи аспортсмен Игор Адлеиба.

АҞӘА, лаҵара 17 - Sputnik, Бадри Есиава. Аԥснытәи абоксиор Игор Адлеиба аҽыкапанра дахысроуп лаҵара 17 рзы. Иара икапан 67 кьыла 700 грамм еиҳамхароуп. Абри атәы Sputnik акорреспондент изеиҭеиҳәеит аспортсмен ихаҭа.

"Лаҵарамза 17 рзынӡа кьылак исыгсырхароуп. Убри азы арҭ амшқәа сыфара, сыжәра иагсырхеит. Дсындаҭлараны дыҟоуп урыстәылатәи аспортсмен Алексеи Тухтаров. Иара кик-боксинг азы адунеии Европеи дырчемпионуп. Аԥышәа имоуп. Тухтаров ицықәгылара сара сзы иԥышәоуп", - иҳәеит Адлеиба.

Аспортсмен аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥигоит Екатеринбург. Иара иажәақәа рыла, уи дазыхиоуп. Лаҵарамза 18 рзы аиааира игар, Игор иреитинг еиҳахоит.

Игор Адлеиба Аԥсны изныкымкәа дачемпионхахьеит, жәларбжьаратәи атурнирқәа рҿы аиааирақәа игахьеит. Адлеиба апрофессионалтә ринг аҿы хәынтә дықәгылахьеит, рыхәынтәгьы аиааирақәа игеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0