"Князь Владимир" амаршрут аҿы амшынбаӷәазақәа рнапхгаҩцәа ирԥылеит аԥсуа делегациа

© Sputnik / Нина Зотина / Амедиаҵәахырҭахь аиасраПервый пассажирский рейс круизного лайнера "Князь Владимир" в Сочи
Первый пассажирский рейс круизного лайнера Князь Владимир в Сочи - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны аиҳабырабжьаратә делегациа Шәачантәи Севастопольҟа амҩа иқәлеит акруизтә лаинер "Князь Владимир" ала амҽыша, рашәара ҩба рзы.

АҞӘА, рашәара 3 – Sputnik, Бадри Есиава. "Князь Владимир" амаршрут аҿы Шәачеи Новороссииски амшынбаӷәазақәа рнапхгаҩцәа ирԥылеит аԥсуа делегациа алахәылацәа ҳәа еиҭеиҳәеит Аԥсны аекономика аминистрра астратегиатәи аҵакыратәи ҿиара аҟәша аиҳабы Ҭеимураз Амқәаб.

Аԥснытәи аделегациа Ҟрымҟа ицоит аӷба Князь Владимир ала - Sputnik Аҧсны
Аԥснытәи аделегациа Ҟрымҟа ицоит аӷба "Князь Владимир" ала

"Аилахәыра "Черноморские круизы" анапхгара аиԥыларақәа рахь иаарыԥхьеит аҳазалхратә усбарҭақәа, аҳәаахьчаратә отриадқәа рхаҭарнакцәа, абаӷәазақәа рнапхгаҩцәа. "Князь Владимир" амаршрут аҿы аҟәатәи абаӷәаза ацҵара азҵаара иалацәажәон", - еиҭеиҳәоит Амқәаб.

Макьаназ аихшьаалақәа рыҟаҵара заауп избанзар Севастополи Иалтеи рбаӷәазақәа реиҳабцәагьы рԥылара азыԥхьагәаҭоуп. Амқәаб иҳәеит "Аԥснымшынӷба" анапхгара ирылшо зегь шыҟарҵо аӷба аҟәатәи абаӷәазахь иааиуа аҟаҵаразы.

Аԥсны аекономика аминистрра астратегиатәи аҵакыратәи ҿиара аҟәша аиҳабы Теимураз Амқәаб раԥхьаӡа акәны "Князь Владимир" ала дныҟәоит. Иажәақәа рыла ари аныҟәара даара игәаԥхеит.

© Foto / Георгий Бержения"Князь Владимир" амаршрут аҿы амшынбаӷәазақәа рнапхгаҩцәа ирԥылеит аԥсуа делегациа
Князь Владимир амаршрут аҿы амшынбаӷәазақәа рнапхгаҩцәа ирԥылеит аԥсуа делегациа - Sputnik Аҧсны
"Князь Владимир" амаршрут аҿы амшынбаӷәазақәа рнапхгаҩцәа ирԥылеит аԥсуа делегациа

"Сцәаныррақәа зегь ссируп. Даара оумашәа избеит аекипаж апассаџьырцәа ишрызныҟәо. Аҩны ҳаҟоушәа ҳхы аабоит. Аҽазныкгьы гәахәарыла абри аӷбала сныҟәоит алшара соур", - иҳәеит иара.

Акруизтә лаинер "Князь Владимир" амаршрут иаҵанакуеит: Шәача, Иалта, Новороссииск, Севастополь.

"Князь Владимир" раԥхьатәи анавигациа-2019 хацыркхеит лаҵара 12 рзы. Сынтәатәи ашықәс иалагӡаны 23 реис мҩаԥнагароуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0