Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ҳагԥҳа "Аҟазара аԥсҭазааразы" иазкны: ақәыԥшцәагьы ахьалахәу агәахәара ҳнаҭоит

© Sputnik / Томас ТхайцукЭсма Хагба
Эсма Хагба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Агәыҳалалратә фонд "Ашана" жәларбжьаратәи апроектқәа напхгара рызҭо Есма Ҳагԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит Москва имҩаԥгахо ацәыргақәҵа "Аҟазара аԥсҭазааразы" амҩаԥгара заԥшьыргаз, уаҟа ирҭиуа аусумҭақәа ирыхҭныҵуа ахьыршьҭуа.
Ҳагԥҳа "Аҟазара аԥсҭазааразы" иазкны: ақәыԥшцәагьы ахьалахәу агәахәара ҳнаҭоит

"Агәыҳалалратә фонд "Ашана" жәларбжьаратәи апроект "Гәыразыла" аҩнуҵаҟа ацәыргақәҵа мҩаԥаҳгоит аԥсуа сахьаҭыхыҩцәа рымчала. Аԥсны инхо мацара ракәымкәа анҭыҵ инхо егьырҭ амилаҭқәа иреиуоу ҳауаажәларгьы ҳабжьы рықәҳаргеит. Ацәыргақәҵа иаҭаауа асахьақәа рыхәаԥшра рнаҩс иаархәар рылшоит, аԥара зегьы ахәыҷқәа рыхәшәтәрахь иҳашьҭуеит. Аофициалла ацәыргақәҵа ӡыраҳгоит ҳазҭоу амза 24 асааҭ 18 рзы. Асахьақәа рнаҩсгьы анапкымҭақәагьы цәыргахоит", - лҳәеит Ҳагԥҳа.

Шәазыӡырҩы аудио.

"Аҟазара аԥсҭазааразы" захьӡу ацәыргақәҵа Урыстәыла аҳҭнықалақь иаартызаауеит ԥхынгәы 22 инаркны нанҳәа 9-нӡа Москватәи амилаҭқәа рыҩнаҟны.

Ажәабжьқәа зегьы
0