Аԥсны АКХ: 154 алхырҭатә ҭыԥқәа абжьыҭаразы иаартуп

© Sputnik / Томас ТхайцукВыборы в Абхазии
Выборы в Абхазии  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсны иахьаҵанакуа иаартуп 152 алхырҭатә ҭыԥ. Иара убасгьы абжьыҭара ҟалоит Москвеи Черқьесски.

АҞӘА, цәыббра 8 - Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Атәыла ахада иалхразы абатәи атур аҟны абжьыҭараз ашьыжь асааҭ 8:00, рзы атәыла иахьаҵанакуа зегьы алхырҭатә ҭыԥқәа аартуп ҳәа иҳәоит АКХ ахантәаҩы Ҭамаз Гогьиа.

Выборы в Абхазии - Sputnik Аҧсны
Аԥсны Аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа аҩбатәи ртур аҟны абжьыҭара иалагеит

Аԥсны иахьаҵанакуа иаартуп 152 алхырҭатә ҭыԥ. Иара убасгьы абжьыҭара ҟалоит Москвеи Черқьесски.

Аԥсны АКХ ахантәаҩы иазгәеиҭеит алхрақәа рахь наԥшыҩцәак рыҳасаб ала ишааԥхьаз Урыстәыла, Аахыҵ Уаԥстәыла, Донецки Лугански ареспубликақәа рхаҭарнакцәа.

Москвеи Черқьесски иаарту алхырҭатә ҭыԥқәа Аҟәатәи афбатәи аҭыԥ хадахь иаҵанакуеит.

Гогьиа иажәақәа рыла ахада иалхраз аҩбатәи атур ахь иалахәхарц иааит аҳәаанырцәтәи аинформациатә маҵзурақәа фба.

Абжьыҭаразы азин рымоуп зықәра наӡахьоу Аԥсны атәылауаа зегьы, зжәытә тәылауаҩшәҟәқәа аҿыцқәа рыла изыԥсаххьоу.

2019 шықәса рызтәи Аԥсны ахада иалхрақәа актәи ртур мҩаԥысит нанҳәа 25 рзы. Уи иалахәын ҳтәыла иҿыцӡоу аҭоурых аҟны алхрақәа ирылахәыз рахьтә зегь иреиҳахаз ахыԥхьаӡара - жәҩык акандидатцәа.

Урҭ рахьтә аиааиразы иаҭахыз 50% иреиҳаны абжьқәа аӡәгьы иахьимоуз азы, абжьыҭара аҩбатәи атур рылаҳәан.

Ҩынтәтәи абжьыҭараан абжьқәа реиҳарак зауз акандидат аиааира игеит ҳәа дрыԥхьаӡоит.

Убри аан алхрақәа рхы рыладырхәроуп алхыҩцәа рсиақәа ирну 25% иреиҵамкәа атәылауаа. "Зегьы ирҿагылоу" аграфа абжьқәа реиҳарак аиур, алхрақәа зышьақәымгылеит ҳәа рыларҳәоит.

Ажәабжьқәа зегьы
0