Игор Адлеиба адунеи ачемпион ихьӡ азы дықәԥараны дыҟоуп

© Foto / из личного архива Игоря АдлейбаИгор Адлеиба
Игор Адлеиба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Игор Адлеиба дызлахәу апрофессионалтә бокс ахәылԥаз мҩаԥысуеит Екатеринбург, абҵара 2, 2019 шықәса рзы.

АҞӘА, жьҭаара 7 – Sputnik. Аԥснытәи абоксиор Игор Адлеиба диндаҭлоит Намибиатәи аспортсмен Гарри Саимон-аиҵбы, аҿар рыбжьара WBO адунеи ачемпион ититул агаразы.

Уажәы адунеитә реитинг аҿы Игор 581-тәи аҭыԥ ааникылоит, Урыстәыла – 16-тәи аҭыԥ. Екатеринбург аиааира игар, адунеитә реитинг аҿы 150 иреиӷьу дырхыԥхьаӡалахоит. Игор иеиндаҭло адунеи аҿы 193-тәи ҳәа дшьоуп.

Игор Адлеибеи Гарри Саимони аа-раундк иҟоу ақәгылара мҩаԥыргараны иҟоуп.

Игор Адлеибеи Алексеи Тухтарови реиқәԥара - Sputnik Аҧсны
Игор Адлеиба Алексеи Тухтаров дииааит Екатеринбургтәи аиқәԥараҟны

"Агәраганы сыҟоуп аиааира згап ҳәа", - иҳәоит Игор.

Иара уажәы активла аҽазыҟаҵарақәа дырҿуп. Урҭ ашьыжь, асааҭ хәба рзы дрылагоит. Арахь иаҵанакуеита аҩра, аԥара.

"Мчыбжьык ахь фымш аҽазыҟаҵарақәа сырҿуп. Амҽыша ԥсшьарамшуп. Сазыҟаҵаҩ Андреи Напольских адунеи аҿы еицырдыруа зыҟаҵаҩуп", - ҳәа азгәеиҭоит абоксиор.

Екатеринбург абокс ахәылԥаз еиҿнакааит – апромоутертә еилахәыра "РМК Боксинг Промоушен".

Игор Адлеиба - Аԥсны ачемпион, жәларбжьаратәи атурнирқәа жәпакы рҿы аиааира згахьоу, кикбоксинг (фул контакт) азы Адунеи Ахраҿа занашьоу, Аԥсны аспорт азҟаза, Урыстәыла аспорт азҟазараз акандидат.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0