Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Кәыҵниа амцарцәагатә машьынақәа рзы: аӡы ааигәа ианыҟам аусура даара ихьанҭоуп

© SputnikЛев Кәыҵниа
Лев Кәыҵниа  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы иҳәеит амцарцәагатә машьынақәа русуразы ԥынгылақәас иҟоу атәы.
Кәыҵниа амцарцәагатә машьынақәа рзы: аӡы ааигәа ианыҟам аусура даара ихьанҭоуп

"Абыржәы аиқәшаҳаҭрақәа ҳабжьаҵаны иаарлысны абри амза нҵәаанӡа иҭаҳгалаша амыругақәа даара ирацәоуп. Усгьы ҳазыԥшуп амашьына ҿыцқәа - уи амедицина аганахьала. Сгәы иаанагоит ари ашықәс нҵәаанӡа иҳауп ҳәа. Дара цхыраара ҳасабала иҳауа роуп. Ҳусураҿы амыругақәа еснагь ирҿыцлатәуп. Амцарцәараҿы рхы иадырхәо амаӷрақәа ҳәа изышьҭоу рзы ҳаиҵаханы ҳаҟоуп, аха урҭгьы ҳауп ҳәа ҳгәыӷуеит", - ҳәа азгәеиҭеит Кәыҵниа.    

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр иажәақәа рыла, ақалақь аҩнуҵҟа имаҷуп аӡеизгарҭақәа, амцарцәагатә машьына ирлас аӡы ртар ахьрылшо.

"Амашьынақәа зегьы еиԥшым, быжьба, ҩба тонна зкуа ыҟоуп. Зегьы иреиҳау амцарцәага машьына быжьба-ааба минуҭ рыла аӡы ннахуеит. Аӡеизгарҭақәа, аӡы ахьаҳто ақалақь аҿы аҭыԥқәа маҷны иҟоуп, дара рхыԥхьаӡара арҭбааразы ақалақь ахадеи ҳареи аиҿцәажәара мҩаԥаҳгароуп. Аӡы ааигәа ианыҟам, аусура даара ихьанҭоуп. Ақалақь аҩнуҵҟа амцарцәага машьынақәа ԥымкрада рнеирҭатә ҭыԥқәа азылхтәуп", - ҳәа азгәеиҭеит Кәыҵниа.

Инеиҵыху аиҿцәажәара иара убас шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Ажәабжьқәа зегьы
0