Астратегиатә ҭҵаарақәа рцентр ахада ҿыц даҭоуп

© Sputnik / Томас ТхайцукГиви Габниа
Гиви Габниа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Астратегиатә ҭҵаарақәа рцентр уаанӡатәи ахада Олег Дамениа атәыла ахада иусԥҟала инапынҵақәа аанижьит. Дамениа аиҿкаара напхгара аиҭон 13 шықәса.

АҞӘА, абҵара 13 – Sputnik. Абҵара 12 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада иҟны иҟоу Астратегиатә ҭҵаарақәа рцентр адиректорс Гиви Габниа иҟаларазы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит.

Гиви Габниа диит жәабран 6, 1971 шықәса рзы. 1995 шықәса рзы ААУ аҭоурых-зиндырратә факультет далгеит қәҿиарала.

1992 -1997 шш. рзы – Аԥсны Аџьар Ҟаԥшьи Амзаҿеи реилазаара азинтә еилакы аҟәша азиндырыҩ.

2000 шықәса раахыс – ААУ азиндырратә факультет ашьаусҭҵаареи аграждантә зини ркафедра арҵаҩы.

2003 шықәса раахыс – ААУ азиндырратә факультет аграждантә зини апроцесси ркафедра арҵаҩы.

2013 шықәса рзы – ААУ азиндырратә факультет аграждантә зини апроцесси ркафедра арҵаҩы еиҳабы.

2017 шықәса инаркны иахьанӡа – Аԥсны ахада Иусбарҭа анапхгаҩы ихаҭыԥуаҩ.

Ацентр аҿы аус руеит 13-ҩык. Урҭ рҟынтәи 10-ҩык ҭҵаарадырратә усзуҩцәоуп. Ҩыџьа аҭҵаарадыррақәа рдоктор ҳәа ахьӡ рхуп, аӡәы – аҭҵаарадыррақәа дыркандидатуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0