Аҵарауаа ахшыҩ акьыбачымазара амазаара "раԥхьатәи аҵәҵәабыжьқәа" рыӡбахә рҳәеит

© Sputnik / Денис Абрамов / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАҵарауаа ахшыҩ акьыбачымазара амазаара "раԥхьатәи аҵәҵәабыжьқәа" рыӡбахә рҳәеит
Аҵарауаа ахшыҩ акьыбачымазара амазаара раԥхьатәи аҵәҵәабыжьқәа рыӡбахә рҳәеит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҟазауаа иазгәарҭоит ачымазара бааԥсы раԥхьатәи аамҭақәа раан хымԥада аҳақьымцәа ишрыдҵаалатәу.

АҞӘА, абҵара 14- Sputnik. Британиатәи аҵарауаа еиҭарҳәеит агәынкылара ацәыӡреи аблабара акаҳареи ахшыбаҩ аҿы ачра аҟазаара ирдыргоуп ҳәа. Абри атәы аанацҳауеит "Аргументы и факты" асаит.

Аҭҵаарақәа иаадырԥшит акьыбачымазара раԥхьатәи аетапқәа раан шамахамзар апациентцәа зегьы ргәынкылара ԥсыҽхоит, рцәажәара аилагарақәа аиуеит, рныҟәара шьақәтәам, рыблабарагьы каҳауеит. Аха арҭ "аҵәҵәабыжьқәа" ауаа реиҳараҩык рықәра иаҿдырԥшуеит.

Уаанӡа, аԥеиԥш змоу аҭҵаарақәа Рфонд адҵала урыстәылатәи аҵарауаа акьыбачымазара хызҽуа аметод ҿыц аус адырулеит.

Аметод ҿыц инақәыршәаны апациент илимфоцитқәа еиҭаркуеит ацәеижь аиммунтә ҭак ҟанаҵарц азы.

Ажәабжьқәа зегьы
0