Урыстәыла арратә полициа Шьамтәылатәи аеродром аҟны итәеит

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Уажәы ЕАР ацхыраарала аҽазышәарақәа мҩаԥыргоит Урыстәыла аԥыжәара ззамоу абжьеиҳатә абџьар аԥкразы.

Урыстәыла арратә полициа Шьамтәылатәи аеродром аҟны итәеит, уаанӡа ари аҵакырадгьыл ЕАА хылаԥшра арҭон. Америка атәылауаа иццакны ари аҭыԥ аанрыжьуан аҟнытә, рыфатә-рыжәтә, рымаҭәахәқәа ҳәа акгьы рымгеит. Изырццакызи, насгьы Вашингтон Шьамтәыла зынӡа ааныжьра зырҭахым атәы шәахәаԥш - авидеонҵамҭаҿы.

Ажәабжьқәа зегьы
0