Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Арҷелиаԥҳа еиҭалҳәеит амцакра иахҟьаны ихчу алҩа ауаҩы ишыиныԥшуа

© SputnikАнжела Арчелия
Анжела Арчелия - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ареспубликатә хәышәтәырҭа атерапиа аҟәша аиҳабы Анжела Арҷелиаԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит алҩа ауаҩы игәабзиара ишаныԥшуа.
Арҷелиаԥҳа еиҭалҳәеит амцакра иахҟьаны ихчу алҩа ауаҩы ишыиныԥшуа

"Аԥскра змоу ачымазцәа ргәабзиара иазеицәоуп амцакра иахҟьаны ихчу алҩа. Дара уи адагьы аҳауа рзымхо иҟоуп, алҩа иахҟьаны рчымазара иаҳа ирныԥшуеит. Згәы бзиоу ауаагьы алҩа рԥырхагоуп. Аусура имцар залшозар, еиӷьуп аҩны инхар агәыхь, аԥскра, зырԥҳақәа уашәшәыроу уҳәа. Егьырҭ згәы бзиоу ҳәа иҟоу еиӷьуп асабрада ныҟәаргалар, избанзар алҩа, ахәа аҳауа иалоуп. Алҩа ауаҩы игәабзиара ԥырхага анаҭошәа ибозар, еиӷьуп аҳақьымцәа дрыдҵаалар. Ауаҩы иԥсыԥлагаҩагартә цәеижьхәҭақәа блыр, аԥырхага роур ҟалоит", - ҳәа азгәалҭеит Арҷелиаԥҳа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0