Амцарцәаразы Урыстәыла АҶА авиациа ауснагӡатәқәа ирыцнаҵоит

© Sputnik / Александр Кряжев / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАмцарцәара
Амцарцәара - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Абҵара 10 рзы игәаҭаз Аԥсны абнара амцакрақәа рахьтә абҵара 19 рзы 50% рҟынӡа ирцәоуп. Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра аусзуҩцәеи Урыстәыла АҶА авиациа ҷыдеи ареспублика ашьхарақәа иахьрыԥну амцарцәара иаҿуп.

АҞӘА, абҵара 20 – Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Аҩашаҽны авертолиот Ми-8 Гагра араион аҿы аус ауан, аҳаирплан Бе-200 – Кәыдрытәи аҩхаа Ҵабал ақыҭа иахьаҵанакуа. Абри атәы Sputnik иазеиҭеиҳәеит Аԥсны АҶА аминистр ихаҭыԥуаҩ Саҭбеи Гындиа.

"Иацы Кәыдрытәи аҩхааҿ амца ҳарцәеит. Ҵабал ақыҭаҿ ҭыԥқәак аанхеит, аха урҭ иахьала ирцәахоит", - иҳәеит Гындиа.

АҶА апресс-маҵзураҿы иазгәарҭеит Ҵабал амца андырцәалак ашьҭахь Ми-8 Аҟәа араион ахь амцарцәаразы инеиуеит ҳәа.

Бе-200 - Sputnik Аҧсны
"Амфибиа" Кәыдрытәи аҩхааҿы амца арцәеит

Раԥхьаӡа акәны Аҟәатәи ахыҵырҭаҟны амцакра шыҟалаз АҶА аусзуҩцәа ирбеит абҵара 10 рзы. Ԥсҳәы абылреиқәырхаратә гәыԥ ахатәы мчқәа рыла идырцәарц иаҿын, аха ирылымшеит. Иара убас абнақәа былуан Тҟәарчал, Аҟәа, Гагра, Гәдоуҭа иахьрыҵанакуа ашьхарақәа. Урҭ рхышәа-ҵышәа 11 нызқь гектар рҟынӡа инаӡоит. Абылрақәа ахьыҟалаз еиҳа анеира ахьыцәгьоу аҭыԥқәа рҟноуп, амца арцәара алшоит иҷыдоу авиациа ахархәара заҵәык ала ҳәа алкаа ҟаҵан. Аԥсны АҶА Урыстәыла АҶА ахь адырра ҟарҵеит ацхыраара шырҭаху азы. Абҵара 15 рзы Аԥсныҟа иааит Урыстәыла АҶА авертолиот Ми-8, аԥхьатәи аԥырра мҩаԥнагеит абҵара 16 ашьыжь. Амҽыша амцарцәаратә усқәа аҽрыднакылеит Урыстәылатәи аҳаирплан-амфибиа Бе-200.

Гагратәи ахырхарҭаҿы амца арцәон авертолиот Ми-8, иара шьҭыԥрааит 45-нтә. Кәыдрытәи ахырхарҭаҿы амцарцәара мҩаԥнагон аҳаирплан Бе-200. Урыстәылаа ирыцхраауеит аҭыԥантәи амцарцәаҩцәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0