Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Кәыҵниа: урыстәылатәи ҳколлегацәа аҭагылазаашьа шыцәгьаз баны гәык-ԥсыкала аус руит

© Sputnik / Илона ХварцкияАԥсны АҶА аиҳабы Лев Кәыҵниа
Аԥсны АҶА аиҳабы Лев Кәыҵниа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Аԥсны АҶА аиҳабы Лев Кәыҵниа ҳтәылаҿы абнақәа рхы амцарцәара атемала имҩаԥигаз апресс-конференциаҿы иҳәеит Урыстәыла АҶА аусзуҩцәа русура ҭакԥхықәрала ишазнеиз.
Кәыҵниа: урыстәылатәи ҳколлегацәа аҭагылазаашьа шыцәгьаз баны гәык-ԥсыкала аус руит

"Аҭагылазаашьа даара иуадаҩын, ас еиԥш зымҽхак ҭбааз абылрақәа ҳтәылаҿы иҟамлацызт. Иаарласны иаҳҭаххеит ацхыраара, ҳколлегацәа ҳахәара иахьақәҿырҭыз уи цхыраагӡа дуун. Аԥхьа иаарышьҭит авертолиот, аха амцакра амҽхак зеиԥшраз ала уи азымхеит. Анаҩс иаарышьтит Бе-200, уи аара даара иҳахәеит. Иаразнак аусура иалагеит. Аҩҳаирпланк иааизакны 266 – нтә ишьҭыԥрааит, иааидкыланы 200 тонн рҟныӡа аӡы шьҭырхит. Урыстәылатәи ҳколлегацәа, еицыз зегьы гәык-ԥсыкала аус руит, рхы-рыԥсы иамеигӡеит, дара ирбон аҭагылазаашьа даара ишыцәгьаз, ихьааганы амаҵ азыруит абнақәа реиқәырхара", - ҳәа азгәеиҭеит Кәыҵниа. 

Раԥхьаӡа акәны Аҟәатәи ахыҵырҭаҟны амцакра шыҟалаз АҶА аусзуҩцәа ирбеит абҵара 10 рзы. Ԥсҳәы абылреиқәырхаратә гәыԥ ахатәы мчқәа рыла идырцәарц иаҿын, аха ирылымшеит. Иара убас абнақәа былуан Тҟәарчал, Аҟәа, Гагра, Гәдоуҭа иахьрыҵанакуа ашьхарақәа. Урҭ рхышәа-ҵышәа 11 нызқь гектар рҟынӡа инаӡон. Абҵара 15 рзы Аԥсныҟа иааит Урыстәыла АҶА авертолиот Ми-8, аԥхьатәи аԥырра мҩаԥнагеит абҵара 16 ашьыжь. Амҽыша амцарцәаратә усқәа аҽрыднакылеит Урыстәылатәи аҳаирплан-амфибиа Бе-200.

Инеиҵыху аиҿцәажәара иара убас шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0