Атәымуаҩ дрылоуп: ЕАА ршантаж Ҭырқәтәыла аҭак шазыҟанаҵаз

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
ЕАА Рсенат Ҭырқәтәыла иаҿагылоу асанкиақәа рзы азакәан апроект аднакылеит. Уи аҭак шԥазыҟанаҵо Анкара?

ЕАА Рсенат Ҭырқәтәыла иаҿагылоу асанкиақәа рзы азакәан апроект аднакылеит. Уи иаарласны Анкареи Вашингтони реизыҟазаашьақәа рыцәгахароуп иаанаго. Ҭырқәтәыла рганахьала ртәылаҿы иҟоу ЕАА арратә база адыркыр рылшоит ҳәа америкаа дыршәоит. Ас аиҿагылара аибарххара кылсыр ахьалшо шәахәаԥш ҳвидео аҟны.

Ажәабжьқәа зегьы
0