Урыстәылатәи аҵараиурҭақәа рҭаларазы абитуриентцәа рҭаҩра ҿыцрыла имҩаԥгахоит

© Sputnik / Алексей Мальгавко / Афотобанк ахь аиасраУрыстәылатәи аҵараиурҭақәа рҭаларазы абитуриентцәа рҭаҩра ҿыцрыла имҩаԥгахоит
Урыстәылатәи аҵараиурҭақәа рҭаларазы абитуриентцәа рҭаҩра ҿыцрыла имҩаԥгахоит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Урыстәылатәи аҵараиурҭақәа рҭаларазы абитуриентцәа рҭаҩраз електронла адокументқәа рынашьҭра мҩаԥысуеит аинформациатә портал ҿыц аҟны. Апортал аадыртит ажьырныҳәа 10 рзы.

АҞӘА, ажьырныҳәа 17 – Sputnik. Уажәшьҭарнахыс Урыстәылатәи аҵараиурҭақәа рҭаларазы абитуриентцәа рҭаҩраз електронла адокументқәа рынашьҭра мҩаԥысуеит аинформациатә портал ҿыц аҟны ҳәа арадио Sputnik иазеиҭеиҳәеит Аԥсны иҟоу Россотрудничество ахаҭарнакра анапхгаҩы Дмитри Кононов.

"Аинформациатә портал, аинформациатә система ҿыц аусура иалагеит. http://edu.rs.gov.ru ахьӡуп. Апортал Russuia.study аԥсахуеит. Уажәшьҭарнахыс Russuia.study аквота аҩнуҵҟала абитуриентцәа рдокументқәа рыдкылара азин амам, избанзар иара коммерциатә проектуп, аԥара зыхшәаатәу амаҵзурақәа мҩаԥнагоит. Россотрудничество иаԥнаҵеит хәыда-ԥсадатәи амаҵзура", - иҳәеит Кононов.

Аинформациатә портал ҿыц аусура апринцип Russuia.study иеиԥшуп. Адокументқәа рыдкылашьа апринцип акәзар аҽеиҭанамкит.

"Аԥснытәи астудентцәа апортал аҿы рыҽҭаҩра иалагахьеит. Аконсультациазы аимадаратә ҭелқәа аҳарбахьеит. Ауаа ҳадҵаалоит, азҵаарақәа ҳарҭоит. Аплатформаҿы иарбоу сынтәатәи аквота иалахәу аҵараиурҭатә усбарҭақәа рымацара роуп", - иҳәеит иара.

Кононов иҳәеит аквотаҿы ишыҟам Аԥсны ААУ аҟны иҟоу азанааҭқәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0