Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Занҭариаԥҳа: Тҟәарчал араион аҿы зегь ргәы иҵхо зҵаараны иҟоуп алашара арцәара

© Foto / Эндакова ЛикаИлона Занҭариаԥҳа
Илона Занҭариаԥҳа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Тҟәарчал араион ахадара аинформациа аҟәша аиҳабы Илона Занҭариаԥҳа еиҭалҳәеит ари амчыбжь азы араион аҿы имҩаԥысуа ахҭыс хадақәа ртәы.

Арадио Sputnik Аԥсны ихацнаркит арубрика ҿыц "Мышкы раионк аԥсҭазаара аҟынтә". Уи аҳәаақәа ирҭагӡаны мчыбжьык ахь знык Аԥсны араионқәа рахьтә акы алкааны еилаҳкаалоит уа ақыҭанхамҩа, акультура, аҵарадырра, агәабзиара уҳәа аԥсҭазаара ахырхарҭақәа зегь рыла рнапы злаку аусқәа шцо.

Тҟәарчал араион иамшны иазгәаҭан ахаша.

Занҭариаԥҳа: Тҟәарчал араион аҿы зегь ргәы иҵхо зҵаараны иҟоуп алашара арцәара

"Тҟәарчал ари амчыбжь азы ихадароу зҵаараны, зегьы ргәы иҵхоны, ауадаҩрақәа цәырызго акәны иҟоуп афымцалашара арцәара. Ақалақь аусҳәараҭақәа, ашколқәа, ахәыҷбаҳчақәа, аус руеит еиԥмырҟьаӡакәа, иара убас имҩаԥыргоит агрипп чымазара аҽацәыхьчаразы апрофилактикатә уснагӡатәқәа. Ари амчыбжь азы атеатр абзиабаҩцәа идырбан Тҟәарчалтәи атеатр ақәыргыламҭа ҿыц. Иара убас Тҟәарчал аҳабла Аҟармараҟа игоу амҩа аиҭашьақәыргыларатә усқәа мҩаԥыргоит араионтә биуџьет амчала. Уажәы абӷанҷ ақәыԥсара иаҿуп. Араион аҿы асы шьҭоуп ашьха иаҵанакуа аҭыԥқәа рҿы, ақалақь аҿы хьҭоуп, аха асы ҳамам, мышкы заҵәык иаҳзаун, нас инықәба ицеит", – ҳәа еиҭалҳәеит Занҭариаԥҳа.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы. 

Ажәабжьқәа зегьы
0