Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ашәба аԥсыӡкратә закәан азы: аҟамзаара, ҳусура ианыԥшуеит

© Foto / Астамур АшубаАстамур Ашуба
Астамур Ашуба - Sputnik Аҧсны
Аԥсыӡтә зауад "Хамса" аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Асҭамыр Ашәба арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы иҳәеит азауад азы быжь-нызықь тонна еиҵаны аквота аиура ишаԥсам.
Ашәба аԥсыӡкратә закәан азы: аҟамзаара, ҳусура ианыԥшуеит

Иҳаҩсыз аминистрацәа реилазаара аилатәараҿы акамшьиа акразы ззин иҟоу апроект еиҭахәаԥшын. Уи ианақәыршәаны сынтәазы иазгәаҭазгьы 35 тонн аҟнытә 76 тонн рҟынӡа акамшьиа акра ҟалоит ҳәа азгәарҭеит. 

"Амшын аҿы аԥсыӡ зны Ҭырқәтәыла иҟоуп, анаҩс Қырҭтәыла, нас ауп ҳара ҳахь ианаауа. 150 нызықь тонн инарзынаԥшуа аԥсыӡ ҳара ҳахь иҭалоит есышықәса, убригьы иахьынӡахәҭоу ԥырхага ҟамҵаӡакәа, аекологиа аԥҟарақәа ҳрықәныҟәаны, аҳаҭыр баны иклатәуп. Сара хаҭала ҳзауад аусуразы исҳәоит, агәаҭарақәа игәцаракны иҳамоуп, аԥсыӡ зҭоу аӷба азауад ахь ианнеиуа аамҭазы аҳәынҭқарратә аекологиатә маҵзура аинспектор дадгылоуп. Иара ишибо аԥсыӡ азауад ахь ииаргоит, иаҳкыз ахыԥхьаӡарагьы ашәҟәыҿы иадырбоит. Ҳәарада, агәаҭарақәа мҩаԥгалатәуп, ахылаԥшрагьы ыҟазароуп, мап анакәха, уаҵәы иаҳкуагьы ҟалаӡом. Азауадқәа зегьы иаҳтаху, иара ҳусураҿгьы ианыԥшуеит азакәан аҟамзаара. Аԥсыӡ зкуа изы, азауадқәа рзгьы иманшәалахоит, доусы иара иҟаиҵаран иҟоу атәы идыруеит, иҟаимҵашагьы идыруазаауеит. Ауаҩы дзықәныҟәаша аԥҟарақәа аныибалак, зегьы рзы иманшәалахоит. Аквота акәзар, азауад азы быжь-нызықь тонна еиҵаны аквота аиура иаԥсаӡам, ахы ҭнагаӡом ҳәа иԥхьаӡоуп, аха есышықәса аҭагылазаашьа еиԥшым, шықәсык ибзиахар ҟалоит, шықәсык аԥсыӡ ҟамлар ауеит", - ҳәа иҳәеит Ашәба.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы. 

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0
Раԥхьа аҿыцқәаРаԥхьа ажәытәқәа
loader
АЕФИР АҾЫ
Заголовок открываемого материала
Жәларбжьаратәи
InternationalEnglishАнглыз бызшәаMundoEspañolАиспан бызшәа
Европа
DeutschlandDeutschАнемец бызшәаFranceFrançaisАфранцыз бызшәаΕλλάδαΕλληνικάАбырзен бызшәаItaliaItalianoАиталиа бызшәаČeská republikaČeštinaАчех бызшәаPolskaPolskiАполиак бызшәаСрбиjаСрпскиАсерб бызшәаLatvijaLatviešuАлатыш бызшәаLietuvaLietuviųАлитва бызшәаMoldovaMoldoveneascăАмолдав бызшәаБеларусьБеларускiАбелорус бызшәа
Алада Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАерман бызшәаАҧсныАҧсышәалаАԥсуа бызшәаХуссар ИрыстонИронауАуаԥс бызшәаAzərbaycanАzərbaycancaАзербаиџьан бызшәа
Ааигәа Мрагылара
Sputnik عربيArabicАраб бызшәаTürkiyeTürkçeАҭырқә бызшәаSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Агәҭантәи Азиа
ҚазақстанҚазақ тіліАҟазах бызшәаКыргызстанКыргызчаАҟырӷыз бызшәаOʻzbekistonЎзбекчаАузбек бызшәаТоҷикистонТоҷикӣАҭаџьықь бызшәа
Мрагыларатәии Алада-Мрагыларатәи Азиа
Việt NamTiếng ViệtАвиетнам бызшәа日本日本語Аиапон бызшәа中国中文Акитаи бызшәа
Алада Америка
BrasilPortuguêsАпортугал бызшәа