Асыԥсалеира иахҟьаны: Риҵатәи амилаҭтә реликттә парк ахь амҩа шыдрыцқьо

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Риҵатәи амилаҭтә реликттә парк ахь амҩа аамҭала иадыркит асыԥсалеира иахҟьаны. Асыԥса ҩыџьараны илеит – ахылаԥшра-аушьҭырҭатә ҭыԥ иацәыхарамкәеи Аӡиа иаҵәа ааигәареи.

Асыԥса ҩыџьараны илеит – ахылаԥшра-аушьҭырҭатә ҭыԥ иацәыхарамкәеи Аӡиа иаҵәа ааигәареи.

Актәи аҭыԥ аҿы амҩа рыцқьоуп. Аҩбатәи аҭыԥаҿ макьаназ ишыҟац иҟоуп. Асы ӡлачуп, ихьанҭоуп. Абнахьчаратә нхамҩа аусзуҩцәа зегьы аҭыԥқәа рҿы аус руеит.

Аусурақәа мҩаԥысуанаҵы апарк аӡәгьы дзаҭаауам. Аԥкырақәа алагалоуп ауаа ршәарҭадара аиҿкааразы.

Аԥсны ашьхараҿы асоура иаҿуп. Риҵа 60-70 сантиметра аҿыгҳара амоуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0