Ашәарыцара иазку ажәақәа бзианы ижәдыруама?

© Sputnik / Томас ТхайцукАшәарыцара
Ашәарыцара - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсуаа ианакәызаалакгьы ашәарыцара рыԥсҭазаара иахәҭакын. Иахьагьы уи бзиа избо ауаа маҷымкәа иҟоуп. Игәашәҭа ашәарыцара иазку ажәақәа ахьынӡажәдыруа.
Ажәабжьқәа зегьы
0