Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Қәҭелиа ашколқәа рҿы аԥкрақәа рышьҭахьтәи аҭагылазаашьа иазкны: иҭышәынтәалоуп

© Sputnik / Томас ТхайцукАслан Кутелия
Аслан Кутелия - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Аҵара аминистрра апресс-маҵзура аиҳабы Аслан Қәҭелиа арадио Sputnik аефир аҿы иҳәеит авирустә чымазарақәа ирыхҟьаны ашколқәеи ахәыҷбаҳчақәеи рҿы иалагалаз аамҭалатәи аԥкрақәа аԥыхуп, аҵаратә усбарҭақәа зегьы русура иацырҵеит ҳәа.
Қәҭелиа ашколқәа рҿы аԥкрақәа рышьҭахьтәи аҭагылазаашьа иазкны: иҭышәынтәалоуп

"Аҟәа ашколқәеи ахәыҷбаҳчақәеи аамҭалатәи аԥкрақәа иазыԥҵәаз аамҭа нҵәеит. Жәабран 10 инаркны ашколқәа зегьы аусура ирылагеит. Агәабзиарахьчара аминистрреи аҵара аминистрреи ирыдыркылеит ақәҵара аурокқәа хәба-хәба минуҭ ирыгырхацаз, 40 минуҭ роуп аурокқәа ахьцо. Аԥкра аамҭақәа рзы аҵара аминистрреи агәабзиарахьчара аминистрреи аспециалистцәа аҭагылазаашьа иацклаԥшуан, иахьазы иара акырӡа еиӷьуп ҳәа иазырыԥхьаӡоит. Еиҭа ианацҵаха аамҭалатәи аԥкрақәа, ахәыҷқәа аԥсшьарамшқәа ирымоу рымхтәхар акәхоит, аҵаратә процесс иахьӡарцаз. Аурокқәа рыркьаҿра аамҭа мчыбжьык ҳәа иазыԥҵәоуп, анаҩс иҟало аҭагылазаашьа аамҭа иаҳнарбоит", - ҳәа азгәеиҭеит Қәҭелиа.       

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0