Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Зыхәба Ԥсҳәы ақыҭан атәыла ахада иалхрақәа рымҩаԥысшьазы: ауааԥсыра гәырӷьаҵәа ицоит

© Foto / предоставлено Данилом ЗухбаДанил Зухба
Данил Зухба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ԥсҳәы ақыҭа ахада Даниил Зыхәба арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит ақыҭаҿы алхрақәа шцо, насгьы ауааԥсыра ргәалаҟазаара зеиԥшроу атәы.
Зыхәба Ԥсҳәы ақыҭан атәыла ахада иалхрақәа рымҩаԥысшьазы: ауааԥысыра гәырӷьаҵәа ицоит

"Асааҭ жәаҩа рзы 40-ҩык раҟара неихьан, ауааԥсыра абжьыҭара иаҿуп. Зыбжьы азҭарц згәы иҭаз зегьы арахь иҟаз Псҳәыҟа ицарц алшара рзаԥҵоуп. Алхарақәа ҭынчны ицоит. Зынӡа иааидкыланы 90-ҩык раҟара неираны иҟоуп, аха иақәымшәаз ауааԥсырагьы рацәоуп, Урыстәылаҟа ицаз иҟоуп. Доусы дара рхатә харџьала ицоит абжьааԥны еиԥш, аԥара ҳамаӡам ҳәа аӡәгьы даанымхеит, зегьы гәырӷьаҵәа алхрақәа рхы рыладырхәит. Иацы уадаҩрак ҳаман, алхырҭатә ҭыԥ аартразы иахәҭаз ақьаадқәа ргара ҳахьымӡар ҳәа ҳшәон, аха АҶА аминистрра иҳарҭеит рхатә вертолиот, уи ала иахәҭаз амаҭәаҳәқәа зегьы шьҭын", - еиҭеиҳәеит Зыхәба.

Хәажәкыра 22 рзы Аԥсны имҩаԥысуеит аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа. Атәыла ахадарахьы хҩык акандидатцәа ықәгылоуп. Аамз рыҩнуҵҟа Аԥсны хынтәны имҩаԥысуеит аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа. Иҟоу адыррақәа рыла алхыҩцәа рхыԥхьаӡара 127 нызқьҩык инацны иҟоуп.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Аԥсны атәыла ахада иалхрақәа рымҩаԥысшьа иазку ажәабжьқәа шәрыԥхьарц шәылшоит Sputnik Аԥсны а-Telegram каналаҿы, иара убас асаит аҟны ицо аонлаин текст аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0