Аминистрцәа реилазаара ихымԥадатәу атауарқәа раагаратә баџь рықәнахит лаҵарамза 1-нӡа

© Sputnik / Томас ТхайцукРабота таможенной службы на КПП Псоу
Работа таможенной службы на КПП Псоу - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ихымԥадатәу атауарқәа рахь иаҵанакуеит зыда ԥсыхәа ыҟам афатә аалыҵқәеи, иара убас ахәшәқәеи ахыхьчагатә маҭәашьарқәеи.

АҞӘА, мшаԥымза 1 – Sputnik. Аԥсны аԥыза-министр Валери Бганба инапы аҵаиҩит ихымԥадатәу атауарқәа – раԥхьаӡа иргыланы иуҭаххо афатәқәеи ахәшәқәеи раагаратә ҳазалхратә баџь рықәхразы ақәҵара.

Абри ақәҵара кьыԥхьуп атәыла Аминистрцәа реилазаара асаит аҟны.

Автомобили МЧС и МВД у здания администрации Сухума, 20 сентября 2019 - Sputnik Аҧсны
Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр Аԥсны акоменданттә сааҭ алагалазарц ахәҭаны ибоит

"Аагаратә ҳазалхратә баџь рықәхзааит мшаԥымза 1 инаркны лаҵарамза 1 аҟынӡа Аԥсны Аҳәынҭқарра аҳәаа ахыгараан абарҭ ихымԥадатәу атауарқәа", – ҳәа аҳәоит ақәҵара атекст.

Адокумент инақәыршәаны, ауаҩы изы ихадароу афатәқәа рахь иаҵанакуеит: акәац, аԥсыӡ, акәтаӷь, акартош, аџьымшьы, аџыш, ахәылрҳәы, аҷых, аҷархал, аҟәыд, агәырҟәыд, ачаи, аԥрынџь, азеҭ, ашьақар, аҵәырса злам амажәа аалыҵқәа, ача, аџьыкахыш.

Аагаратә баџь зықәхыз зда ԥсыхәа ыҟам амедикаментқәа рахь иаҵанакуеит: ахәшәқәа, адезинфекциатә маҭәашьарқәа, абахилқәа, амедицинатә маҭәа, аԥҟагатә напхазқәа.

Инарҭбааны асиа ҭуҵаар ҟалоит Аминистрцәа реилазаара асаит аҟны.

Акоронавирус иадҳәалоу аҵыхәтәантәи ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

Ажәабжьқәа зегьы
0